کشنده ولوو جفت FH460کشنده ولوو ۴۶۰
کشنده ولوو تک FH500کشنده ولوو تک
کشنده کاوه جفت محورکشنده کاوه جفت محور
کشنده کاوه تک محورکشنده کاوه تک محور
کشنده البرز جفت محورکامیون کشنده البرز T375
کشنده البرز تک محورکشنده البرز تک محور
کشنده رنو پریمیومکشنده رنو پریمیوم
کشنده سی اند سیکشنده سی اند سی
کشنده فاوکشنده فاو