کشنده ولوو جفت FH460
کشنده ولوو تک FH500
کشنده کاوه جفت محور
کشنده کاوه تک محور
کشنده البرز جفت محور
کشنده البرز تک محور
کشنده رنو پریمیوم
کشنده سی اند سی
کشنده فاو