کامیونت فاو ۶ تنکامیونت فاو
کامیونت الوند ۵٫۴ تنکامیونت الوند ۵٫۴ تن
کامیونت الوند ۶ تن خوابدارکامیونت الوند ۶ تن خوابدار
کامیونت الوند ۸٫۵ خوابدارکامیونت الوند ۸٫۵ خوابدار
کامیونت الوند ۶تن